Emisja powierzchniowa główna przyczyną zanieczyszczenia w Lublinie

Jakiś czas temu pisaliśmy o efektach wdrażania kolejnych założeń Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Dziś chcielibyśmy więcej powiedzieć o Programie ochrony powietrza dla strefy – Aglomeracja Lubelska” zatwierdzonego Uchwałą Nr 599/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. ze zmianą z dnia 20 grudnia 2012 r.; Nr 641/XXVI/2012.
Dokument został sporządzony zgodnie z założeniem ustawy Prawo Ochrony Środowiska, która przewiduje opracowanie i zrealizowanie projektu ochrony powietrza w przypadku, gdy zostanie przekroczony poziom występowanie w powietrzu którejś z substancji spośród określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Krótko mówiąc w naszej aglomeracji miejskiej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10.

Pył zawieszony PM10 to mieszanina substancji pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Może zawierać substancje toksyczne niebezpieczne dla zdrowia: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz metale ciężkie. Ponieważ cząsteczki tego pyłu są mniejsze niż 10 mikrometrów mogą dostawać się do naszych dróg oddechowych i płuc.

  • Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi – 50 µg/m3
  • Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi – 40 µg/m3
  • Poziom alarmowy 200 µg/m3.

Analiza pokazała, że główną przyczyną zwiększonego poziomu pyłu zawieszonego PM10 jest emisja powierzchniowa. Zbadano, że główne obszary emisji zanieczyszczeń to: Ponikwoda, Rury, Czuby, Kośminek, Wrotków, Głusk, Dziesiąta, Wieniawa, Kalinowszczyzna, Za Cukrownią, Śródmieście i Stare Miasto. W tych obszarach należy koniecznie zredukować emisję powierzchniową. Plany obejmują przede wszystkim zmianę sposobu ogrzewania w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz inwestycje termomodernizacyjne.

Zaplanowano także działania dodatkowe mające na celu wsparcie działań podstawowych, m.in.:

  • edukację ekologiczna społeczeństwa
  • prowadzenie kontroli czy mieszkańcy przestrzegają wprowadzone rozporządzenia, np. dotyczące zakazu spalania odpadów, czy zamieszkiwania na terach ogródków działkowych.
  • kontrolę spalania pozostałości roślinnych na terenach ogródków działkowych.

Miejmy nadzieję, że podejmowane starania przyniosą pożądany efekt i nasze powietrze będzie zdrowsze.